Terma & Syarat

Terma & Syarat ini ("Perjanjian") mengawal penggunaan tapak web dan perkhidmatan kami ("Perkhidmatan") yang disediakan oleh [Nama Syarikat] ("kami" atau "kami").Dengan mengakses atau menggunakan Perkhidmatan kami, anda bersetuju untuk terikat dengan Perjanjian ini.Jika anda tidak bersetuju dengan mana-mana bahagian Perjanjian ini, sila hentikan penggunaan Perkhidmatan kami.

1. Penerimaan Terma

Dengan menggunakan Perkhidmatan kami, anda mengesahkan bahawa anda berumur sekurang-kurangnya 18 tahun dan mempunyai kapasiti undang-undang untuk memasuki Perjanjian ini.Anda juga bersetuju untuk mematuhi semua undang-undang dan peraturan yang berkenaan.

2. Harta Intelek

Semua kandungan, logo, tanda dagangan dan bahan di tapak web kami adalah hak milik [Nama Syarikat] atau pemiliknya masing-masing dan dilindungi oleh undang-undang hak cipta.Anda tidak boleh menerbitkan semula, mengeluarkan semula atau mengedarkan sebarang bahan tanpa kebenaran bertulis kami terlebih dahulu.

3. Penggunaan Perkhidmatan

Anda boleh menggunakan Perkhidmatan kami semata-mata untuk kegunaan peribadi anda, bukan komersial.Anda bersetuju untuk tidak menggunakan Perkhidmatan kami dengan cara yang melanggar mana-mana undang-undang, melanggar hak orang lain, atau mengganggu fungsi Perkhidmatan kami.Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk sebarang kandungan yang anda serahkan atau siarkan di laman web kami.

4. Privasi

Dasar Privasi kami mengawal pengumpulan, penggunaan dan pendedahan maklumat peribadi melalui Perkhidmatan kami.Dengan menggunakan Perkhidmatan kami, anda bersetuju menerima Dasar Privasi kami.

5. Pautan Pihak Ketiga

Laman web kami mungkin mengandungi pautan ke laman web atau perkhidmatan pihak ketiga yang tidak dimiliki atau dikawal oleh kami.Kami tidak mempunyai kawalan ke atas dan tidak bertanggungjawab ke atas kandungan, dasar privasi atau amalan mana-mana tapak web atau perkhidmatan pihak ketiga.Anda mengakses pautan ini atas risiko anda sendiri.

6. Penafian Waranti

Kami menyediakan Perkhidmatan kami pada asas "sebagaimana adanya" dan "sebagaimana tersedia", tanpa sebarang waranti atau representasi dalam apa jua bentuk.Kami tidak menjamin ketepatan, kesempurnaan atau kebolehpercayaan sebarang maklumat yang diberikan melalui Perkhidmatan kami.Anda menggunakan Perkhidmatan kami atas risiko anda sendiri.

7. Had Liabiliti

Kami tidak akan bertanggungjawab untuk sebarang kerosakan tidak langsung, sampingan, berbangkit, khas atau punitif yang timbul daripada atau berkaitan dengan penggunaan Perkhidmatan kami oleh anda.Jumlah liabiliti kami untuk sebarang tuntutan yang timbul daripada Perjanjian ini tidak boleh melebihi jumlah yang anda bayar untuk penggunaan Perkhidmatan kami.

8. Ganti rugi

Anda bersetuju untuk menanggung rugi dan memastikan kami tidak berbahaya daripada sebarang tuntutan, kerugian, kerosakan, liabiliti dan perbelanjaan, termasuk yuran peguam, yang timbul daripada penggunaan Perkhidmatan kami atau pelanggaran Perjanjian ini oleh anda.

9. Pengubahsuaian Terma

Kami berhak untuk mengubah suai Perjanjian ini pada bila-bila masa.Sebarang perubahan kepada Perjanjian ini akan berkuat kuasa serta-merta selepas disiarkan di tapak web kami.Penggunaan berterusan Perkhidmatan kami selepas pengubahsuaian merupakan penerimaan Perjanjian yang disemak.

10. Undang-undang dan Bidang Kuasa yang Mentadbir

Perjanjian ini hendaklah dikawal oleh dan ditafsirkan mengikut undang-undang [Bidang Kuasa].Sebarang pertikaian yang timbul daripada Perjanjian ini hendaklah diselesaikan secara eksklusif oleh mahkamah yang terletak di [Bidang Kuasa].

Dengan menggunakan Perkhidmatan kami, anda mengakui bahawa anda telah membaca, memahami dan bersetuju untuk terikat dengan Terma & Syarat ini.